سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات استراتژیک 
مدیریت پژوهشی 
1369/01/01 
1374/01/01 
اجرائی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق  
مدیر گروه مسائل فقهی حقوقی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
مدیر گروه مسائل فقهی حقوقی  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دفتر پژوهشكده فقه و حقوق 
مدرس 
 
 
سطح عالي حوزه 
تدریس 
موسسه تنظيم نشر آثار امام 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
مكاسب