تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1373 
الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه قم 
 
سطح 4