در آمدی بر چالش های نظری مصلحت و دموکراسی در اندیشه سیاسی شیعه
40 بازدید
محل نشر: مجله فرهنگ اندیشه سال چهارم ش 13 بهار 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی